Om bibelsk skabelse

Hvad mener vi med Bibelsk skabelse?

De fleste mennesker har en eller anden forestilling om, hvordan det hele er blevet til. For nogle er det blot en flygtig tanke i ny og næ. Mens det for andre influerer alt i deres liv. Kristne tror, at Gud har sat det hele i gang. Men ikke alle kristne tager udgangspunkt i det, som vi kalder Bibelsk skabelse – eller Bibelsk kreationisme. Bibelsk kreationisme er at troen på, at Bibelens skabelsesberetning er en sand, historisk og troværdig beskrivelse af verdens tilblivelse og livets opståen. Bibelsk kreationisme er en tilbagevenden til en klassisk, kristen naturvidenskab. Almindelig naturvidenskab handler om verificering og falsificering. Det handler også om rationelle forklaringer og empiriske forsøg. Den klassiske kristne naturvidenskab har en dimension mere med. Nemlig, at Gud eksisterer, og han har åbenbaret sit budskab i Bibelen. Bibelske kreationister tror ikke, at vi skal lade menneskelige teorier og naturvidenskabelige forståelser danne baggrund for, hvordan Bibelen skal forstås. Vi tror derimod, at alt det, vi ser og erfarer og forsker i, skal ses i lyset af Guds klare ord i Bibelen.

Hvilket syn har vi på Bibelen?

Den er øverste autoritet

Der er ingen autoritet over Gud. Gud har åbenbaret sin vilje og sit budskab i Bibelen. Alt hvad der står i Bibelen er sandt. Derfor bør Bibelen have indflydelse på alt i den kristnes liv: ens moral, verdenssyn, syn på videnskab osv. Jesus siger i Joh 10,35 “Skriften kan ikke rokkes”. Skriften står fast om end alt andet skrider.

Den er tilstrækkelig

Der er naturligvis meget mere at sige om Gud og hans vilje, end det, der står i Bibelen. Men det, der står, er nok for os. Det betyder bl.a., at der kan ikke forekomme sande påstande, som strider imod Bibelens budskab. Paulus siger til Timotheus: “Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed…”

Den er virkningsfuld

Skriftens budskab er et levende ord. Det betyder, at når vi lytter til den, så sker der noget i os. Gud siger om sit ord, at det “vender ikke virkningsløst tilbage” (Es 55,11). Og Paulus siger i Rom 10:17 “Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.”

Den er klar

Vi skal ikke lægge en tolkning ned over Bibelen. Vi skal lade den tolke sig selv. Apostlen Peter skriver: “Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.” (2 Peter 1,20-21)

Hvordan kan vi finde ud af, hvad Bibelen egentlig siger?

Vi tror, at Bibelens budskab er klart. Det betyder ikke, at det, der står, altid er let at forstå. Men det betyder, at vi ved at lade Bibelen tale for sig selv, kan finde frem til, hvad den rent faktisk siger. Derfor er det gavnligt at benytte sig af følgende trin:

  1. Et skriftsted skal altid forstås i dens ligefremme, naturlige og bogstavelige forstand, medmindre der er noget i selve teksten eller i konteksten, der tydeligt indikerer, at den skal forstås billedligt.
  2. Et skriftsted må aldrig rives ud af dens sammenhæng, men skal læses i forbindelse med det, der går forud og det, der følger efter.
  3. Skriften skal fortolkes af Skriften. De dunkle steder skal læses i lyset af de mere tydelige steder, der omhandler det samme emne.
  4. Vi kan aldrig være helt sikre på, at en lære er skriftligt funderet, før vi har undersøgt og sammenlignet alt det, som Ordet siger om emnet.

Fra The Way of Salvation in the Lutheran Church, REV. G.H. GERBERDING

v14  Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, v15  og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. v16  Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, v17  så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.” (2 Tim 3)